Publisher applications: karin_zhao

0

glib2.0 for MeeGo 1.2 Harmattan PR1.3

version : 2.28.4-1maemo16+0m8

deb :

libglib2.0-dev_2.28.4-1maemo160m8_armel.deb
...

0

giflib for MeeGo 1.2 Harmattan PR1.3

version : 4.1.6-9+maemo6+dbg+0m6

deb :

libgif-dev_4.1.6-9maemo6dbg0m6_armel.deb
...

0

gconf2 for MeeGo 1.2 Harmattan PR1.3

version : 2.16.0-2osso22+0m6

deb :

libgconf2-dev_2.16.0-2osso220m6_armel.deb
...

0

freetype for MeeGo 1.2 Harmattan PR1.3

version : 2.4.8-1osso9+0m8

deb :

libfreetype6-dev_2.4.8-1osso90m8_armel.deb
...

0

fontconfig for MeeGo 1.2 Harmattan PR1.3

version : 2.8.0-10osso8+0m8

deb :

libfontconfig1-dev_2.8.0-10osso80m8_all.deb
...

0

dbus-glib for MeeGo 1.2 Harmattan PR1.3

version : 0.90-0maemo11+0m7

deb :

libdbus-glib-1-tests_0.90-0maemo110m7_armel.deb...

0

dbus for MeeGo 1.2 Harmattan PR1.3

version : 1.4.6-0maemo14+0m7

deb :

libdbus-1-3_1.4.6-0maemo140m7_armel.deb
libdbus-1...

0

contextkit-maemo for MeeGo 1.2 Harmattan PR1.3

version : 0.7.30+0m7

deb :

0

contextkit for MeeGo 1.2 Harmattan PR1.3

version : 0.5.41+0m7

deb :

0

cairo for MeeGo 1.2 Harmattan PR1.3

version : 1.10.0-0+maemo10+0m6

deb :

libcairo2-tests_1.10.0-0maemo100m6_armel.deb
...

0

applauncherd for MeeGo 1.2 Harmattan PR1.3

app launcherd dev

version : 3.0.3+0m8

deb :

applauncherd-qml-perf-tests_3.0...

0

alsa-lib for MeeGo 1.2 Harmattan PR1.3

version : 1.0.24.1-0meego3+0m6

deb :

libasound2-doc_1.0.24.1-0meego30m6_all.deb

...
0

libpng for MeeGo 1.2 Harmattan PR1.3

version : 1.2.42-1meego3+0m7

deb :

libpng12-dev_1.2.42-1meego30m7_armel.deb

...

0

libmeegotouch for MeeGo 1.2 Harmattan PR1.3

meego touch dev

version : 0.25.10-1+0m8

deb :

0

meego-im-framework for MeeGo 1.2 Harmattan PR1.3

meego input method dev

version : 0.81.7.harmattan1+0m8

diff : add to build...

0

eglibc for MeeGo 1.2 Harmattan PR1.3

version : 2.10-0maemo20+0m7

deb :
eglibc-source_2.10-0maemo20+0m7_all.deb
glibc-...

Pages