top menu

5
Show screenshot button from topmenu settings
5
Reduce topmenu height for smaller screens