ScreenTapShot

5
Show screenshot button from topmenu settings